За Нас

Адвокатска кантора Евроконсулт България е основана през 1997 година със седалище в гр. София. Екипът ни се състои от високо квалифицирани юристи, притежаващи богат професионален опит в различни правни отрасли.

Разполагаме с отлични специалисти, както в областта на правните консултации, така и в осъществяването на процесуално представителство, което ни позволява да защитаваме в пълен обем правата и интересите на клиентите си.

 

Правни Услуги

5Търговско право

  • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества
  • Сделки с търговски предприятия
  • Изготвяне на договори по Търговския закон
  • Процесуално представителство по дела, свързани с правоотношения между съдружници в търговски дружества; действителността, изпълнението, неизпълнението или прекратяването на търговски сделки,  както и последиците от прекратяването им.

5Облигационно право

  • Изготвяне на договори;
  • Консултации при воденето на преговори, изменението и прекратяването на договорни отношения;
  • Процесуално представителство по дела, свързани с действителността, изпълнението, неизпълнението или прекратяването на облигационни отношения, както и последиците от прекратяването им

3Вещно право

  • Изготвяне на документи, свързани с учредяването, прехвърлянето и прекратяването на вещни права;
  • Представителство при преговори и подготовка на предварителни договори и нотариални актове;
  • Процесуално представителство по искове, свързани със защита правото на собственост, владение, съдебна делба и всякакви вещноправни спорове.

 

Право на индустриалната собственостПраво на индустриалната собственост

  • Изготвяне на документи, свързани с регистрацията на търговски марки, географски означения и промишлен дизайн
  • Представителство пред Патентното ведомство на Република България и международните организации за защита на индустриална собственост;
  • Представителство по спорове, свързани с индустриална собственост

Трудово правоТрудово право

  • Изготвяне на трудови договори
  • Правни консултации относно воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по Кодекса на труда
  • Процесуално представителство по всякакви трудови спорове.

Семейно и наследствено правоСемейно и наследствено право

  • Консултации във връзка със семейно-правни и наследствено-правни правоотношения
  • Процеауално представителство по искове за развод, издръжка, завещания, наследство, делба на наследство